Szkolenia wstępne BHP


Szkolenia wstępne BHP Warszawa   Brak szkolenia BHP pozbawia pracownika podstawowej wiedzy na temat zasad zachowania w różnych sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu, a także wiąże się z konsekwencjami w postaci kar finansowych nakładanych na pracodawcę przez odpowiednie służby (np. Państwową Inspekcję Pracy, Państwową Inspekcję Sanitarną).   Oferowane przez nas szkolenia wstępne BHP skierowane są […]

Sprawdź

Szkolenia okresowe BHP


Szkolenia okresowe BHP Warszawa   Szkolenia okresowe z zakresu BHP wymagane są przepisami kodeksu pracy, a także rozporządzeniem ministra z 2004 roku dotyczącym szkoleń w dziedzinie BHP.   Zgodnie z założeniami każdy pracownik jest zobowiązany do odbycia szkolenia BHP okresowo: Pracownicy administracyjno-biurowi – co 6 lat, Inżynieryjno-techniczni – co 5 lat, Robotnicy – co 3 […]

Sprawdź

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy


Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy   Ocena ryzyka zawodowego jest czynnością obowiązkową dla każdego pracodawcy.   Sporządzenie takiej oceny w większych zakładach jest niemożliwe do wykonania samodzielnie, dlatego wymaga wsparcia specjalistów z doskonałą znajomością zasad BHP.   Pracodawcom oferujemy profesjonalną ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, na którą składa się zebranie informacji niezbędnych do […]

Sprawdź

Opracowanie dokumentacji powypadkowej


Opracowanie dokumentacji powypadkowej   Wypadek w pracy wiąże się z koniecznością sporządzenia odpowiedniej dokumentacji, będącej podstawą do dochodzenia odszkodowań czy też nakładania kar.   Obowiązek sporządzenia takiej dokumentacji spoczywa na pracodawcy. Oferujemy jej profesjonalne przygotowanie z uwzględnieniem wszystkich wymogów formalnych.   W ramach niezbędnych czynności powołujemy zespół wypadkowy, dokonujemy wizji lokalnej i szczegółowego opisu miejsca […]

Sprawdź

Dozór i kontrola warunków BHP w firmie


Dozór i kontrola warunków BHP w firmie   W Polsce państwowymi organami dozoru nad warunkami pracy są Państwowa Inspekcja Pracy (PIP), Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS) , Państwowa Straż Pożarna, Urząd Dozoru Technicznego.    Co może sprawdzać Państwowa Inspekcja Pracy? PIP może skontrolować w zakładzie pracy: Akta osobowe, Zgłoszenie pracowników do ZUS, Płatność za Fundusz Pracy […]

Sprawdź

Tworzenie instrukcji BHP


Tworzenie instrukcji BHP   Instrukcje BHP ogólne i dla każdego stanowiska pracy są obowiązkiem pracodawcy, narzuconym przez kodeks pracy oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r., w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.   Zależnie od specyfiki stanowiska, stosowanych technologii, maszyn i występujących zagrożeń każda instrukcja BHP wymaga uwzględnienia […]

Sprawdź

Dobór ochrony środków ochrony indywidualnej, odzieży oraz obuwia roboczego


Dobór ochrony środków ochrony indywidualnej BHP, odzieży oraz obuwia roboczego   Wyposażenie pracowników zakładu w odpowiednie środki ochrony osobistej jest obowiązkiem pracodawcy wynikającym z przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków na każdym stanowisku, z uwzględnieniem jego specyfiki.   Posiadając doświadczenie i wiedzę w zakresie ochrony osobistej i dostępnych środków tej ochrony oferujemy Państwu pomoc […]

Sprawdź