Szkolenia wstępne BHP


Szkolenia wstępne BHP Warszawa   Brak szkolenia BHP pozbawia pracownika podstawowej wiedzy na temat zasad zachowania w różnych sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu, a także wiąże się z konsekwencjami w postaci kar finansowych nakładanych na pracodawcę przez odpowiednie służby (np. Państwową Inspekcję Pracy, Państwową Inspekcję Sanitarną).   Oferowane przez nas szkolenia wstępne BHP skierowane są […]

Sprawdź

Szkolenia okresowe BHP


Szkolenia okresowe BHP Warszawa   Szkolenia okresowe z zakresu BHP wymagane są przepisami kodeksu pracy, a także rozporządzeniem ministra z 2004 roku dotyczącym szkoleń w dziedzinie BHP.   Zgodnie z założeniami każdy pracownik jest zobowiązany do odbycia szkolenia BHP okresowo: Pracownicy administracyjno-biurowi – co 6 lat, Inżynieryjno-techniczni – co 5 lat, Robotnicy – co 3 […]

Sprawdź

Szkolenia okresowe P-Poż


Szkolenia okresowe P-Poż   Zagrożenie pożarowe występujące w każdym zakładzie pracy wymaga systematycznego odświeżania wiedzy i utrwalania procedur postępowania, które pozwolą uniknąć paniki i poważnych wypadków.   Szkolenie okresowe przeciwpożarowe ma na celu przypomnienie wiadomości i uzupełnienie ich o zmiany, jakie pojawiły się od czasu pierwszego szkolenia lub poprzedniego szkolenia okresowego. Podczas zajęć pracownicy utrwalają […]

Sprawdź

Szkolenia wstępne P-Poż


  Szkolenia P-poż Warszawa   Zagrożenie pożarowe występuje w każdym zakładzie pracy, instytucji, placówce publicznej, dlatego bez względu na rodzaj wykonywanej pracy czy zajmowane stanowisko każdy pracownik jest zobowiązany do odbycia szkolenia wstępnego przeciwpożarowego.   Pomagając spełnić obowiązek pracodawcom organizujemy profesjonalne szkolenia, podczas których przyszli pracownicy zdobywają wiedzę na temat zasad postępowania w czasie pożaru, […]

Sprawdź

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy


Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy   Ocena ryzyka zawodowego jest czynnością obowiązkową dla każdego pracodawcy.   Sporządzenie takiej oceny w większych zakładach jest niemożliwe do wykonania samodzielnie, dlatego wymaga wsparcia specjalistów z doskonałą znajomością zasad BHP.   Pracodawcom oferujemy profesjonalną ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, na którą składa się zebranie informacji niezbędnych do […]

Sprawdź

Opracowanie dokumentacji powypadkowej


Opracowanie dokumentacji powypadkowej   Wypadek w pracy wiąże się z koniecznością sporządzenia odpowiedniej dokumentacji, będącej podstawą do dochodzenia odszkodowań czy też nakładania kar.   Obowiązek sporządzenia takiej dokumentacji spoczywa na pracodawcy. Oferujemy jej profesjonalne przygotowanie z uwzględnieniem wszystkich wymogów formalnych.   W ramach niezbędnych czynności powołujemy zespół wypadkowy, dokonujemy wizji lokalnej i szczegółowego opisu miejsca […]

Sprawdź

Dozór i kontrola warunków BHP w firmie


Dozór i kontrola warunków BHP w firmie   W Polsce państwowymi organami dozoru nad warunkami pracy są Państwowa Inspekcja Pracy (PIP), Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS) , Państwowa Straż Pożarna, Urząd Dozoru Technicznego.    Co może sprawdzać Państwowa Inspekcja Pracy? PIP może skontrolować w zakładzie pracy: Akta osobowe, Zgłoszenie pracowników do ZUS, Płatność za Fundusz Pracy […]

Sprawdź

Sporządzanie instrukji pożarowej


Sporządzanie instrukcji pożarowej   Instrukcja pożarowa jest niezbędna w każdym zakładzie pracy, instytucji czy placówce publicznej.Obowiązek jej opracowania wynika z rozporządzenia MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów i spoczywa na właścicielu obiektu.   Ułożenie poprawnej instrukcji wymaga uwzględnienia specyfiki obiektu, jego rozkładu, lokalizacji dróg […]

Sprawdź

Tworzenie instrukcji BHP


Tworzenie instrukcji BHP   Instrukcje BHP ogólne i dla każdego stanowiska pracy są obowiązkiem pracodawcy, narzuconym przez kodeks pracy oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r., w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.   Zależnie od specyfiki stanowiska, stosowanych technologii, maszyn i występujących zagrożeń każda instrukcja BHP wymaga uwzględnienia […]

Sprawdź

Oznakowanie obiektów i ich wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy


Oznakowanie obiektów i ich wyposażanie w podręczny sprzęt gaśniczy   Oznakowanie przeciwpożarowe obiektów to jeden z elementów ochrony budynków i osób, szczegółowo określony stosownymi przepisami.     Oferujemy Państwu usługę profesjonalnego, zgodnego z normami PN-92/N-01256/01 i PN-92/N-01256/02 oznakowania dróg ewakuacyjnych wraz z umieszczenie tablic informacyjnych o lokalizacji sprzętu pożarowego. W ramach usługi wykonujemy oznakowanie dróg […]

Sprawdź

Dobór ochrony środków ochrony indywidualnej, odzieży oraz obuwia roboczego


Dobór ochrony środków ochrony indywidualnej BHP, odzieży oraz obuwia roboczego   Wyposażenie pracowników zakładu w odpowiednie środki ochrony osobistej jest obowiązkiem pracodawcy wynikającym z przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków na każdym stanowisku, z uwzględnieniem jego specyfiki.   Posiadając doświadczenie i wiedzę w zakresie ochrony osobistej i dostępnych środków tej ochrony oferujemy Państwu pomoc […]

Sprawdź

Ćwiczeni ewakuacyjne na wypadek pożaru


Ćwiczenia ewakuacyjne na wypadek pożaru   Szkolenia p.-poż, zarówno wstępne, jak i okresowe pozwalają na przyswojenie wiedzy pozwalającej na odpowiednie zachowanie się w razie pożaru. Nie zawsze jednak w chwilach kryzysowych ta wiedza jest wystarczająca, aby wykonać wszystko, czego wymaga od nas instrukcja.   Sprawne działanie zwłaszcza w dużych, kilkusetosobowych obiektach wymaga ćwiczenia, aby zdobyć […]

Sprawdź